ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไหสร้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ต.ค. 2564
2 รายงานสรุปผลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 มี.ค. 2564
3 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ม.ค. 2564
4 ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า คนที่ 2 พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ม.ค. 2564
5 แต่งตั้งตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า คนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ม.ค. 2564
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน องต์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สำหรับปีสิ้นสุดวันทืี่ 30 กันยายน 2563 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ธ.ค. 2563
7 การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ ๑ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี (white paper ปี 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 พ.ย. 2563
8 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ต.ค. 2563
9 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ต.ค. 2563
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49