ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 พ.ย. 2557
192 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 พ.ย. 2557
193 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
31 ต.ค. 2557
194 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
30 ต.ค. 2557
195 การรับขึ้นทะเบียนผู่้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
25 ต.ค. 2557
196 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
25 ต.ค. 2557
197 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2557
254
22 ต.ค. 2557
198 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
15 ต.ค. 2557
199 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
13 ต.ค. 2557
200 ประกาศกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
08 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51