ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรพดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 มิ.ย. 2563
22 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 มิ.ย. 2563
23 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 มิ.ย. 2563
24 แผนที่ อบต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 มิ.ย. 2563
25 รายงานสรุปผลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 มิ.ย. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนำบลไสหร้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1 ประเภท โฉนด, นส.3 และ นส. 3ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 พ.ค. 2563
27 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 พ.ค. 2563
28 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 เม.ย. 2563
29 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 เม.ย. 2563
30 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50