ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 ม.ค. 2563
42 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 ม.ค. 2563
43 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 ม.ค. 2563
44 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 ม.ค. 2563
45 ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ม.ค. 2563
46 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ม.ค. 2563
47 รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 ม.ค. 2563
48 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ม.ค. 2563
49 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563 (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ม.ค. 2563
50 ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50