ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – รพ.สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ส.ค. 2558
342 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 ส.ค. 2558
343 ประกาศราคากลาง. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 ส.ค. 2558
344 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
06 ส.ค. 2558
345 ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.) 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
23 ก.ค. 2558
346 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
20 ก.ค. 2558
347 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 ก.ค. 2558
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา(ต่อจากถนน คสล. เดิม) ในพื้นที่ หมูที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 ก.ค. 2558
349 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.ค. 2558
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54